alt

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc phải thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu, các văn bản quy định chi tiết thi hành và quy định sau đây:

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị, gói thầu thuốc generic và gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ thực hiện theo:

+ Mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc trường hợp áp dụng thức một giai đoạn một túi hồ sơ được quy định tại lục 07 Thông tư 15/2019/TT-BYT. (Hiện hành quy định tại lục 3 Thông tư 11/2016/TT-BYT).

+ Mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được quy định tại Phụ lục 08 Thông tư 15/2019/TT-BYT. (Hiện hành quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 11/2016/TT-BYT)

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu vị thuốc cổ truyền và gói thầu dược liệu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.

– Căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bên mời thầu có trách lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc và gửi hồ sơ trình duyệt đến đơn vị chủ trì thẩm định.

Thông tư 15/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và thay thế Thông tư 11/2016/TT-BYT.

Châu Thanh

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Theo thuvienphapluat.vn